* Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm các thông tin đặt hàng sử dụng dưới tài khoản của khách hàng.